Isikuandmete töötlemine ja säilitamine City Kliima OÜ-s

1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator (IP-aadress: e-posti aadress) või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

2. Eriliigilised isikuandmed on:

– poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed, välja arvatud andmed seadusega ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute liikmeks olemise kohta;
– etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed;
– andmed terviseseisundi või puude kohta;
– andmed pärilikkuse informatsiooni kohta;
– biomeetrilised andmed (eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed);
– andmed seksuaalelu kohta;
– andmed ametiühingu liikmelisuse kohta;
– andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist.

3. City Kliima OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kuna otsustab andmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tegeleb andmete pideva töötlemisega.

4. City Kliima OÜ kogub isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaks määratud õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid viisil, mis on vastuolus eesmärkidega.

5. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks.

6. Isikuandmete töötlemise lubatavuse aluseks on isiku nõusolek. Andmesubjekti nõusolek peab olema kirjalikult taasesitatav ja selge tahteavaldus. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, millest teavitab City Kliima OÜ igal konkreetsel juhul enne nõusoleku andmist.

7. City Kliima OÜ poolt isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

8. City Kliima OÜ täidab andmete töötlemisel järgmisi kohustusi:

– Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõtet
– Eesmärgi piirangu põhimõtet
– Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet
– Õigsuse põhimõtet
– Säilitamise piirangu põhimõtet
– Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtet
– Vastutuse põhimõtet

9. City Kliima OÜ omab kohustust teavitada inimest tema isikuandmete töötlemise detailidest- kust isikuandmed pärinevad, kes ja kuidas isikuandmeid töötleb, missugusel eesmärgil ja õiguslikul alusel isikuandmeid töödeldakse, kellele isikuandmeid edastatakse, kes on andmekaitseametnik ning kuidas temaga kontakti saab, kui kaua isikuandmeid säilitatakse, millised on tema õigused isikuandmetega seoses.

10. Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega ning andmetöötleja on kohustatud väljastama järgmise teabe:

– Töötlemise eesmärk;
– Asjaomaste isikuandmete liigid;
– Vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse, eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad või rahvusvahelised organisatsioonid;
– Võimalusel kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik või selle määramise kriteeriumid;
– Teabe õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;

11. City Kliima OÜ on kehtestanud isikuandmete säilitamise tähtajaks 7 aastat ning peale säilitamise tähtaja lõppemist kustutab isikuandmed jäädavalt.

12. Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, muuhulgas ka teabega õiguse kohta esitada kaebus järelvalveasutusele ning kui andmeid ei koguta andmesubjektilt, siis olemasolev teave andmete allikate kohta.

13. Andmesubjektil on õigus nõuda, et City Kliima OÜ kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed, kui isikuandmeid ei ole enam sellel eesmärgil vaja, millega seoses on need kogutud, nõusolek võeti tagasi jne.

14. Isikuandmed kuuluvad City Kliima OÜ poolt kustutamisele ka juhul, kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

15. City Kliima OÜ tagab õiguse andmete ülekandmisele. Inimesel on õigus küsida ja saada andmetöötlejalt kõiki teda puudutavaid isikuandmeid, mida inimene on andmetöötlejale edastanud. Andmete ülekandmise õigus kohaldub nendele andmetele, mille töötlemise aluseks on inimese nõusolek või inimese ja andmetöötleja vahel sõlmitud leping. Andmed edastatakse struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul.

16. City Kliima OÜ ei töötle ilma inimese selgesõnalise nõusolekuta eriliigilisi isikuandmeid.

17. City Kliima OÜ kinnitab, et järgib kõiki isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid.

Küsi pakkumist

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.