Müügitingimused

City Kliima OÜ müügitingmused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevaid müügitingimusi („Müügitingimused“) kohaldatakse kõikidele City Kliima OÜ (registrikood 11471205, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kesk-Sõjamäe tn 7, 11415, e-postiaadress info@citykliima.ee; „Müüja“) ja ostja („Ostja“) vahelistele müügitehingutele („Müügileping“). Müügitingimuste eesmärk on Müüja poolt Ostjale (Ostja ja Müüja eraldi kui „Pool“ ja koos kui „Pooled“) müüdavate toodete („Seade/Seadmed“) müügil tekkivate õigussuhete reguleerimine.

1.2 Müügitingimused kuuluvad lahutamatu osana Müüja ja Ostja vahel sõlmitavate Müügilepingute juurde. Kui Poolte vahel on vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud Müügitingimustest kõrvalekalduv erikokkulepe, prevaleerivad sellise kokkuleppe tingimused Müügitingimuste ees.

1.3 Müügilepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et on Müügitingimustega ja selles viidatud dokumentidega põhjalikult tutvunud ning nõus nende kohaldumisega Müügilepingule. Samuti kinnitab Ostja Müügilepingu sõlmimisel, et ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik ja tal on kõik vajalikud õigused ja volitused Müügilepingu sõlmimiseks.

1.4 Müüjale võivad Müügilepingu raames teatavaks saada Ostja isikuandmed. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid vastavalt Müüja isikuandmete töötlemise tingimustele, mis on Müügitingimuste lahutamatu osa.

2. Müügilepingu sõlmine

2.1 Seadme ostmise soovi korral esitab Ostja Müüjale vastavasisulise tellimuse („Tellimuse“). Tellimus esitatakse Müüja veebilehel (kättesaadav aadressil citykliima.ee; „Veebileht“) kättesaadava päringuvormi või e-kirja teel. Õiguslikult on Tellimus käsitletav kui ettepanek pakkumuse tegemiseks ning Tellimus ei tekita Müüjale mistahes kohustusi.

2.2 Tellimuse saamisel teeb Müüja Ostjale e-posti teel pakkumuse Müügilepingu sõlmimiseks vastavalt pakkumuses toodud tingimustele („Pakkumus“), mis kehtib kuni Pakkumuses märgitud kuupäevani.

2.3 Pakkumusega nõustumise korral edastab Ostja Müüjale vastavasisulise kinnituse („Kinnitus“). Kinnitus tuleb edastada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas või muus Müüja poolt aktsepteeritud vormis, järgides Müüja poolt Kinnituse edastamiseks antud juhiseid. Ostja ettepanekuid Pakkumuse muutmiseks (sh täiendamiseks) käsitletakse uue Tellimuse esitamisena.

2.4 Pakkumusele Kinnituse edastamisel loetakse Poolte vahel sõlmituks ja jõustunuks Müügileping, millele kohalduvad Pakkumuse tingimused ja käesolevad Müügitingimused. Kui Pakkumuse ja Müügitingimuste vahel esinevad vastuolud, kohaldatakse vastavas osas Pakkumuse tingimusi.

2.5 Kui Pooled on selliselt Müügilepingus kokku leppinud, kohustub Müüja teostama ka Seadmete paigaldamise ja tarnimise. Müüja võib oma kohustuste täitmiseks kasutada kolmandaid isikuid.

2.6 Tellimuse ja Kinnituse edastamisega kinnitab Ostja, et tema poolt läbirääkimiste käigus esitatud info on täpne, täielik ja õige. Mistahes puuduste eest, mis tulenevad Ostja poolt antud info ebatäpsustest, vastutab Ostja.

2.7 Majandus- või kutsetegevuse raames Müügilepingu sõlmiv Ostja kinnitab, et: (i) ta teab, mida ta tellib ja tal ei ole mistahes nõudeid Müüja vastu seoses ekslikult tellitud või Ostjale mittesobiva Seadmetega; (ii) Ostja on omandatava valdkonna Seadmete professionaal ja suudab täies ulatuses hinnata tellitud Seadmete sobivust tema vajadustele; (iii) ta mõistab, et juhul kui Müüja on andnud Seadmete suhtes soovitusi, on tegemist soovitustega, mida Ostja igakordselt hindab võttes arvesse valdkonna professionaali teadmisi ja sobivust soovitud eesmärgiks; (iv) ta mõistab, et mistahes Müüja hinnang vajaliku Seadmete sortimendile, kogusele ega muudele parameetritele ei oma Ostja ega Müüja suhtes siduvat tähendust, kuivõrd Müüja ei teosta Ostja vajaduste analüüsi ega anna siduvaid hinnanguid Ostja või tema lõppkliendi vajadustele; (v) Müüja ei anna ühtegi kinnitust ega vastuta selle eest, et Seadmed sobivad Ostja soovitud eesmärgiks ja tegelikeks vajadusteks.

2.8 Müüja eeldab ning Ostja kohustub tagama, et Müügilepingu sõlmimise ja täitmise raames ennast Ostja esindajatena esitlevatel isikutel on kõik vajalikud volitused Ostja nimel vastavate toimingute teostamiseks (sh Müügilepingu sõlmimiseks, Seadmete vastuvõtmiseks jms). Ostja vastutab enda esindajate tegevuse ja tegevusetuse eest nagu enda tegevuse ja tegevusetuse eest.

3. Omandiõigus

3.1 Seadmete omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Seadmete Müügihinna täies ulatuses tasumisel.

4. Maksetingimused

4.1 Ostja on kohustatud Seadmete ostmise eest tasuma Müügilepingus kokkulepitud müügihinna koos sellele lisanduva käibemaksuga („Müügihind“). Kui Pooled on Müügilepingus kokku leppinud Müüja poolt Seadmete paigaldamises ja tarnimises, kohustub Ostja täiendavalt Müüjale tasuma Müügilepingus kokku lepitud tasu Seadmete paigaldamise („Paigaldamistasu“) ja tarnimise („Tarnetasu“) eest.

4.2 Kui Poolte vahel puuduvad erikokkulepped, tuleb Müügihind, Paigaldamistasu (või eeltoodud tasude ettemaks, kui Pooled on selles kokku leppinud) ja Tarnetasu tasuda hiljemalt 3 päeva jooksul Müügilepingu sõlmimisest. Kui Pooled on leppinud kokku Müügihinna ja/või Paigaldamistasu ettemaksus, tuleb tasumata Müügihind ja Paigaldamistasu tasuda hiljemalt 3 päeva jooksul alates Seadmete üleandmisest Ostjale.

Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, siis Müügihinna ja Paigaldamistasu ettemaks on 50%.

4.3 Paigaldamistasu suurus võib sõltuvalt paigaldamisel kasutatavatest lisamaterjalidest ja täiendavatest teenusest suureneda. Vastav täiendav tasu märgitakse üleandmisaktis.

4.4 Poolte kokkuleppel toimub Müügihinna tasumine järelmaksuga. Järelmaksu tasumine toimub vastava järelmaksuteenuse pakkuja ja Ostja vahel sõlmitavale lepingule.

4.5 Muu kui Seadmete, selle paigaldamise ja transpordi eest tasutakse vastavalt Poolte vahelisele täiendavale kokkuleppele ning lähtudes Müüja sätestatud hinnakirjast, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

4.6 Müüja on kohustatud väljastama Ostjale kõikide Müügilepingu alusel tasumisele kuuluvate maksete kohta arved. Maksed tuleb teostada vastavalt Müüja poolt esitatud arvetele ning sellel märgitud tähtpäevaks, kui Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti. Mistahes makse loetakse tehtuks kogu võlgnetava summa laekumisel arvel märgitud arveldusarvele.

4.7 Maksetähtaegade ületamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,5% (null koma viis protsenti) tasumata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest. Lisaks viivise tasumisele on Ostjal kohustus hüvitada Müüjale kogu viivitusega tekitatud kahju ja võla sissenõudmisel tekkinud kulud (s.h. õigusabikulud).

4.8 Ostja võlgnevuse korral on Müüjal õigus keelduda Müügilepingus sätestatud kohustuste täitmisest kuni võlgnevuse nõuetekohase tasumiseni.

5. Seadmete tarne, paigaldus ja üleandmine

5.1 Müügilepingus kokku lepitud juhul on Müüja kohustatud Seadmed tarnima ja paigaldama. Kui paigaldustöid ei tellita Müüjalt, kohustub Ostja tellima Seadme paigaldustööd isikult, kelle poolt tööde teostamine on Müüja poolt aktsepteeritud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

5.2 Seadmete tarne ja paigaldus toimub Poolte kokku lepitud ajal ning üksnes tingimusel, et Ostja on tasunud Müügihinna (või ettemaksu, kui Pooled on selles kokku leppinud) ja Tarnetasu. Paigaldustööde kestus oleneb Seadmete ja selle asukoha olemusest ning paigaldustööde keerukusest. Kui Seadmete paigaldamiseks esineb Müüjast mittetulenevaid takistusi (sh täitmata on Seadmete paigaldamise eeltingimused), on Müüjal õigus paigaldustööd kuni takistuse äralangemiseni edasi lükata ja nõuda Ostjalt viivitusest tingitud kahju ja kulude hüvitamist.

5.3 Ostja kohustub tagama, et Seadmete paigaldamiseks ja toimimiseks on täidetud kõik järgmised eeltingimused:

5.3.1 enne Müügilepingu sõlmimist on Ostja esitanud kõik Müüja poolt nõutavad andmed ja dokumendid;

5.3.2 olemas on kõik vajalikud load ja kooskõlastused ja täidetud on kõik muud vajalikud tingimused Seadmete paigaldamiseks (nt ehitusluba, ehitusteatis, korteriühistu üldkoosoleku heakskiit, korteriomanike vaheline kokkulepe, korteriomanike nõusolek), seejuures vastavad load ja kooskõlastused on kohustatud hankima Ostja;

5.3.3 Müüjale on tagatud Müügilepinguga kooskõlas juurdepääs paigaldustöödeks vajalikesse hoonesse/ruumidesse;

5.3.4 Seadmete jaoks on olemas piisav kinnitusala;

5.3.5 Ostjal on kinnistu, millel hoone asub, omanik, hoonestusõiguse kohaselt õigustatud isik või esineb muu õiguslik alus Seadmete paigaldamiseks, sh sõltuvalt asjaoludest on olemas asjakohane korteriomanike/kaasomanike vaheline kokkulepe, korteriühistu koosoleku otsus, teiste omanike nõusolek vms.

5.4 Seadmete üleandmisel ja paigaldamisel allkirjastavad Pooled Seadmete üleandmisakti, kus märgitakse Seadmete seisukord (sh võimalikud puudused), mark, mudel, välis- ja siseosa seerianumbrid, kogus, Seadmete ja nende tehnilise dokumentatsiooni koosseis, Seadmete üleandmise ja paigaldamise kuupäev ja muud tähtsust omavad asjaolud (sh Seadmete toimimisega seonduvad asjaolud). Koos Seadmetega antakse üle Seadmete juurde kuuluvad dokumendid ja tarvikud.

5.5 Seadmete üleandmisakti allkirjastamisega võtab Ostja Seadmed ja paigaldustööd vastu. Seadmete vastuvõtmisel on Ostja kohustatud koheselt Seadmed üle vaatamata ning veenduma Seadmete jahutus- ja kütteomaduste sobivuses ning vastavuses Müügilepingu tingimustele, sh Seadmete komplektsuses, paigaldamise nõuetekohasuses, sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuses ning kasutusjuhendite olemasolus. Üleandmisakti allkirjastamisega kinnitab Ostja, et on tutvunud Seadme kasutus- ja hooldusjuhenditega ning on teadlik Seadme iseärasustest.

5.6 Üleandmisakt loetakse allkirjastatuks, kui Ostja keeldub põhjendamatult akti allkirjastamisest või Müüjal ei ole võimalik Seadmeid üle anda või paigaldada Ostja poolse viivituse või muu rikkumise tõttu.

6. Seadme sobivus

6.1 Ostja on enne Müügilepingu sõlmimist kohustatud veenduma Seadmete tehniliste näitajate sobivuses, lähtudes hoone omadustest ja asukohast. Muuhulgas tuleb Ostjal Seadmete sobivuse kindlakstegemisel arvestada järgnevate asjaoludega:

6.1.1 hoone andmed (pindala, ruumala, hoone vm eripärad, soojapidavus);

6.1.2 Soojuspumpade soetamisel, kui Ostja ei ole Müüjale esitatud (või Ostja ei ole sellist teenust Müüjalt tellinud) energiaauditit ja kütteprojekti hoone täpse soojusenergia vajaduse ja süsteemi komplektsuse tuvastamiseks, siis puudub Müüjal võimalus sellise väärtuse kontrollimiseks ning Müüja ei vastuta soojusenergia piisavuse eest. Nimetatud juhul arvutab Müüja hoone soojusvajaduse lähtuvalt ostja esitatud lähteandmetest järgmiselt:

6.1.2.1 kui Ostja on lähteandmetes märkinud, et hoone soojustuse tase on keskmine – arvestab Müüja, et hoone summaarne soojusvajadus on 60W/m2;

6.1.2.2 kui Ostja on lähteandmetes märkinud, et hoone soojustuse tase on hea – arvestab Müüja, et hoone summaarne soojusvajadus on 50W/m2;

6.1.2.3 kui Ostja on lähteandmetes määranud, et hoone soojustuse tase on väga hea – arvestab Müüja, et hoone summaarne soojavajadus on 40W/m2;
(nt 150 m2, hea soojustuse tasemega eramu puhul lähtutakse võimsuse arvutamisel tehtest: 150 m2 x 50 W/m2 = 7500 W ehk 7,5 kW)

6.1.3 kui Ostja ei ole enne Müügilepingu sõlmimist läbi viinud energiaauditit täpse soojapidavuse tuvastamiseks, kaasneb sellega risk, et Seadmed ei taga piisavat soojusvõimsust;

6.1.4 vajaliku võimsuse tagamise kontrollimisel lähtutakse seadme maksimaalsest võimsusest vaatamata sise- või välisosa müratasemetele;

6.1.5 pakutava seadme võimsuse määramisel arvestatakse nii kompressori poolt toodetud soojusega kui ka täiendava elektrilise küttekeha võimsusega.

6.1.6 soojuspumba dimensioneerimisel on arvestatud ruumide maksimaalseks temperatuuriks + 21ºC.

6.2 Kui Müüjalt ei ole kütte- ja/või jahutusprojekti ja energiaauditit tellitud või Müüjale ei ole vastavaid andmeid edastatud, kinnitab Ostja Kinnituse esitamisega, et tellitud Seade on tema poolt soovitud asukohta sobivate tehniliste näitajatega ning Müüja ei vastuta sellisel juhul Seadme sobimatuse eest tellitud asukohta.

6.3 Maakontuuri pikkuse määramisel lähtutakse Ostja poolt esitatud lähteandmetest. Kui Ostja ei ole Müüjale esitanud detailset pinnaseuuringut koos pinnase soojusjuhtivuse ja varjatud soojuse andmetega, siis puudub Müüjal võimalus sellise väärtuse kontrollimiseks ning Müüja ei vastuta kontuuri korrektse dimensioneerimise eest.

6.4 Müranõuete täitmise eest vastutab Ostja. Müranõuetele vastamiseks võib olla vajalik rakendada täiendavaid meetmeid: piirata soojuspumba töörežiimid ja/või rakendada täiendavaid müratõkke lahendusi. Rakendatavad meetmed võivad avaldada mõju soojuspumba võimsusele.

7. Projekteerimine

7.1 Koos Seadme ostuga on Ostjal võimalik lisateenusena ja lisatasu eest tellida ka tellitava Seadme paigalduse projekti kütte ja/või jahutuse osa.

7.1.1 Müüja poolt vormistatav projekt hõlmab ainult kütte/jahutuse projekti osa eelprojekti staadiumis. Vajadusel peab Ostja ise juurde tellima teiste osade projekteerimise (nt. arhitektuurne projekt, konstruktsioonide projekt, akustika projekt, elektriprojekt, kanalisatsiooni ja veevarustuse projekt jne).

7.1.2 Projektis ei käsitleta olemasolevaid kütte-/jahutussüsteemi osasid, vaid ainult uut paigaldatavat seadet.

7.1.3 Projekti tellimisel on Ostja kohustatud esitama kõik eelprojekti koostamiseks vajalikud lähteandmed, sh olemasoleva küttesüsteemi projekti ja hoone arhitektuurse projekti, kust on määratav hoone ja hooneosade täpne geomeetria ning on saadav täpne teave välispiirete soojajuhtivuse kohta. Andmete puudumisel ei vastuta Müüja Seadme sobimatuse eest tellitud asukohta.

7.1.4 Projekt antakse üle digitaalsel kujul.

7.1.5 Projekti kooskõlastamise kaasomanike, naabrite, kohaliku omavalitsuse ning teiste ametkondadega korraldab Ostja.

7.1.6 Ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade taotlemist ning teavituste esitamist korraldab Ostja.

8. Seadme kasutamine ja hooldus

8.1 Ostja kohustub tutvuma ning kasutama Seadet vastavalt Müügitingimustele, Müüja ja tootja juhistele ja tehnilistele dokumentidele. Ostja kontrollib Seadme vastuvõtmisel selle kasutusjuhendi olemasolu. Kasutusjuhendi puudumisel kohustub Ostja esitama Müügitingimuste p-s 9.4 sätestatud korras Müüjale vastavasisulise pretensiooni.

8.2 Seadme kasutamise ja hooldusega seonduvad juhised ja nõuded on sätestatud Müügitingimustele lisatud hooldusjuhendis (Lisa 1; „Hooldusjuhend“).

9. Seadmete kvaliteet ja pretensioonid

9.1 Seade (sh selle paigaldamine, kui Pooled on paigalduses kokku leppinud) peab vastama Müügilepingu tingimustele.

9.2 Ostja on kohustatud Müüjat teavitama, kui Seade (sh selle paigaldus) ei vasta Müügilepingu tingimustele ehk Seadmel on puudus. Seadmete üleandmisel Ostja poolt teatavaks tehtud puudused märgitakse üleandmisakti. Üleandmise järgselt ilmnenud puudustest kohustub Ostja Müüjat informeerima viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva või tarbija puhul hiljem kui 2 kuud pärast puudusest teadasaamist või teada saama pidamist. Nõuetekohase teavitamata jätmise korral Müüja puuduse eest ei vastuta, välja arvatud juhul kui puudus on põhjustatud Müüja tahtluse või raske hooletuse tõttu või Müüja pidi olema puudusest teadlik ja ei teavitanud sellest Ostjat.

9.3 Ostjal ei ole õigust nõuda Seadme parandamist või asendamist, kui ta ei nõua seda Müüjalt hiljemalt 10 päeva jooksul alates puudusest teavitamist. Eeltoodu ei kohaldu tarbijalemüügi puhul.

9.4 Müügilepinguga seonduvad pretensioonid ja kaebused (sh teavitused puudustest) tuleb esitada e-posti aadressil hooldus@citykliima.ee. Suusõnalisi ja telefoni teel edastatavaid rikkeid ei registreerita ega arvestata. Pretensioonis tuleb detailselt kirjeldada puuduse olemust ja lisada sellele puudust kinnitavad tõendid (nt fotod puudusest ja veakoodist) koos Müügilepingu andmetega (sh arve) ja Seadme üleandmisakti, Seadme mudelinime ja seerianumbriga.

9.5 Seadme asendamise või parandamise korral on Ostja kohustatud tagastama Müüjale asendatud Seadme, tarvikud ja varuosad. Tagastamiskohustuse rikkumise korral on Ostja kohustatud hüvitama asendatud või parandatud Seadme, tarviku või varuosa väärtuse vastavalt Müüja hinnakirjale.

9.6 Seadmete asendamisel ja parandamisel Müüjast tulenevate Müügilepingu rikkumiste tõttu kannab Ostja kulud, mis ei ole otseselt seotud Seadmete asendamise või parandamisega (nt Seadmetega ühendatud esemete muutmine, muudesse seadmetesse sekkumine jne).

10. Vastutus

10.1 Müüja vastutus on piiratud. Müüja vastutab üksnes süülise rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest. Müüja ei vastuta rikkumise tagajärjel tekkida võiva mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu eest. Müüja vastutus iga Müügilepingu alusel on piiratud vastava Müügilepingu alusel Ostja poolt Müüjale tehtud maksete summaga.

10.2 Müüja ei vastuta Seadmete puuduste eest, mis tekkisid pärast Seadmete juhusliku hävimise ja kahjustumise riski üleminekut Ostjale, välja arvatud kui Seadme puudus tekkis Müüja rikkumise tõttu. Seadmete juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle hetkel, mil Müüja või Müüja poolt määratud isik on andnud Seadmed: (i) Ostja, (ii) Ostja poolt volitatud isiku või (iii) Ostja poolt nimetatud vedaja valdusesse. Kui Ostja satub vastuvõtuviivitusse, läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.

10.3 Müüja ei vastuta puuduse eest, kui see ilmnes enam kui 6 kuud või tarbijalemüügi puhul 2 aastat pärast Seadmete üleandmist Ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et 1 aasta jooksul alates Seadme tarbijale üleandmisest ilmnenud puudus oli olemas Seadme üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Seadme või puuduse olemusega.

10.4 Müüja ei vastuta puuduse eest, kui Ostja Müügilepingu sõlmimisel Seadme puudusest teadis või pidi teadma. Tarbijalemüügi puhul vabaneb Müüja vastutusest üksnes siis, kui tarbija on sellise puudusega sõnaselgelt nõustunud.

10.5 Kui Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti ja ulatuses, milles see on kohalduva õiguse alusel lubatud (sh võttes arvesse tarbijamüügile sätestatud piiranguid), ei vastuta Müüja Seadme puuduste (sh rikete ja Seadme soojus- või jahutusvõimsuse ebapiisavuse) eest, mis on põhjustatud Ostjast tingitud või mõnest alljärgnevast asjaolust:

10.5.1 Ostja ei ole Seadet paigaldanud (sh lasknud kolmanda isiku poolt paigaldada), kasutanud, hooldanud või remontinud kooskõlas Müügitingimuste või Hooldusjuhendiga või muude Seadme tehniliste dokumentidega, sh kui: (i) Seadmeid on kasutatud väljaspool tootja poolt lubatud töötemperatuuri vahemikku, võttes arvesse, et jahutuseks mõeldud seadet ei või kasutada kütterežiimis välistemperatuuril alla 0ºC või jahutusrežiimis välistemperatuuril alla -5ºC (v.a. selleks ettenähtud talvevarustusega seadmed); (ii) Seadmete elektriühenduste puhul ei ole järgitud seadmete tehasepoolseid näidustusi, sealhulgas nõuetekohast kaitseautomaati, toitekaablit ja/või sidekaablit, samuti kui Seadmeid on kasutatud elektritoite süsteemis, millel puudub ülepinge- ja lekkevoolukaitse, või vooluvõrgust tulev pinge on madalam või oluliselt kõrgem kui 230V, 50Hz (v.a. 3 faasi seadmed); (iii) Seadme paigaldus- ja/või hooldustöid (sh parandustööd ja defektide väljaselgitamise) on teostanud muu isik kui Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud teenusepakkuja, sh kui Ostja ei tõenda vastavate tööde teostamist Müüja poolt aktsepteeritud teenusepakkuja poolt;

10.5.2 Seade on Ostja soovil sõltumata Müüja vastavast suulisest või kirjalikust hoiatusest paigaldatud vastuolus paigaldamisnõuete või -soovitustega;

10.5.3 Ostja ei teavita Müüjat Müügitingimustes ja Hooldusjuhendis sätestatud korras ja tähtaja jooksul Seadme puudustest, sh Seadme kasutamiseks vajalike juhiste või informatsiooni puudumisest (nt kasutusjuhend, instruktaaž vm oluline teave) või ei järgi muid Müüja juhiseid puuduse/rikke korral toimimiseks (sh ei lülita ebaloomuliku müra tekkides sise- või välisseadmest Seadet esmalt juhtpuldist ning seejärel elektrivõrgust välja) ega esita nõuetekohast pretensiooni koos Müügitingimustes või Hooldusjuhendis sätestatud andmete ja dokumentidega;

10.5.4 Seade on ümber paigaldatud, samuti kui Seadme ja/või selle osa seerianumber, kontrollkleebis, kaitsekile või markeeriv kleebis on rikutud, vahetatud, eemaldatud või vahetatud;

10.5.5 Seadmel on ilmnenud mehhaanilised vigastused (kukkumine, põrutus, löök, raputus, mustus) või ülekoormusrike.

10.5.6 Ostja on andud Müüjale ebaõiget või eksitavat teavet;

10.5.7 Puudus on põhjustatud Ostja antud juhistest.

10.6 Kohalduvate õigusaktide alusel suurimas lubatud ulatuses ei vastuta Müüja kolmandate isikute poolt Seadmetega seonduvalt esitatud nõuete eest.

10.7 Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale ja tema koostööpartneritele tekkinud mistahes kahju, mis on põhjustatud Müügilepingu või selles antud kinnituste või õigusaktide rikkumisest Ostja poolt, sh kahju, mis seisneb Müüja vastu esitatud nõuetes või Ostja poolt kantud kulutustes.

10.8 Ülaltoodud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti juhtudel ja ulatuses, milles kohalduvate õigusaktide kohaselt ei ole lubatud vastutust piirata või välistada, sh võttes arvesse tarbijalemüüki reguleerivaid sätteid.

11. Garantii

11.1 Seadmetele antakse garantii üksnes juhul, kui Pooled on selles Müügilepingus kokku leppinud. Seadmetele antakse sõltuvalt Müügilepingu tingimustest tootja poolne garantii (tootjagarantii) ja/või Müüja poolne garantii (müügigarantii), mis annab Ostjale õiguse nõuda garantiiperioodil Seadme tasuta parandamist või selle võimatuse või ebaotstarbekuse korral Seadme asendamist. Müügigarantii kehtivuse eelduseks on igal juhul asjaolu, et Seadmed on paigaldatud ja kõik Seadmega seonduvalt ette nähtud regulaarsed hooldused on teostatud Müüja või Müüja poolt aktsepteeritud isiku poolt. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti (sh kui Pakkumuses ei ole märgitud teisiti), siis Seadmetele või nende osadele kehtivad alates Seadmete üleandmisest järgnevad tootja- ja müügigarantiid: (i) 5-aastane garantii Atlanticu seadme kompressorile, soojusvahetile ja DUO mudeli boilerile, tingimusel, et küttesüsteem on täidetud demineraliseeritud veega ja tarbimiskohale on paigaldatud tarbevee filtrid: (ii) 2- aastane tootjagarantii, mis tagab Seadmele tasuta varuosad, v.a. kondensaadipump, millele kehtib 1-aastane garantii.

11.2 Tootjagarantii tingimused on sätestatud Seadmete tootja poolt ning Müüja ei vastutata tootjagarantii tingimuste täitmise eest. Müüja on kohustatud Ostjale tootjagarantii tingimused üle andma Seadmete üleandmisel.

11.3 Müügigarantii ei kohaldu, kui esineb mõni Müügitingimuste punktis 10.5.1-10.5.5 nimetatud asjaolu. Eelviidatud välistused kehtivad ka tootjagarantii puhul, kui tootjagarantii tingimused ei sätesta teisiti.

11.4 Garantiijuhtumi korral on Ostja kohustatud Müüjat teavitama vastavalt Müügitingimustes p-s s 9.4 toodud korrale, sh lisama pretensioonile nõutavad dokumendid ja andmed, ning viivitamatult Seadme esmalt juhtpuldist ning seejärel elektrivõrgust välja lülitama, kui Müüja ei ole andnud teistsugust juhist.

11.5 Garantiitööde (sh rikete väljaselgitamise, Seadmete parandamise ja asendamise) teostajaks on Müüja või muu Müüja poolt määratud isik. Garantiitööd ei hõlma Seadme puhastamist või hooldamist.

11.6 Garantii korras väljavahetatud Seadmed, tarvikud ja varuosad on Ostja kohustatud tagastama garantiitööd teostanud isikule. Tagastamiskohustuse rikkumise korral on Ostja kohustatud hüvitama vahetatud või parandatud Seadme, tarviku või varuosa väärtuse vastavalt garantiitööde teostaja hinnakirjale.

11.7 Garantii kehtivusperioodil parandatud asja suhtes kehtib edasi esialgne garantii ning uut sama kestusega garantiid ei anta. Asendamise korral antakse Ostjale uus algse kestusega garantii.

11.8 Garantiitööd teostatakse mõistliku aja jooksul, mis sõltub tööde iseloomust, Seadmele ligipääsust ja ilmastikutingimustest. Garantiitööde teostamise täpne aeg lepitakse Ostja ja Müüja vahel igakordselt kokku.

11.9 Garantii ei välista Ostja õigust esitada Müüja vastu muid Müügilepingust või seadusest tulenevaid nõudeid.

11.10 Kui Seadme puudus ei ole vastavalt Müügitingimustele käsitletav garantiijuhtumina, hüvitab Ostja Müüjale või muule Müüja poolt määratud tööde teostajale kõik Seadmega seonduvalt kantud kulutused vastavalt tööde teostaja hinnakirjale (sh tehniku väljasõidu kulud).

12. Müügilepingu kehtivus ja taganemine

12.1 Müügileping kehtib kuni kohustuste nõuetekohase täitmiseni mõlema Poole poolt.

12.2 Müüja võib Müügilepingust ette teatamata taganeda, sh osaliselt, kui Müügilepingu osadeks jaotatav (nt üksnes paigaldustööde ulatuses): (i) kui Ostja ei täida Müügilepingust tulenevat kohustust ja Ostja ei ole sellist rikkumist kõrvaldanud 10 kalendripäeva jooksul Müüja vastavast kirjalikku taasesitamist võimaldavast teatest arvates; (ii) kui Ostja viivitab Müügihinna või ettemaksu tasumisega enam kui 7 kalendripäeva; või (iii) kui Ostja vastu on algatatud pankroti- või täitemenetlus, mis mõjutab tema võimet Müügilepingut täita. Müügilepingust taganemine ei lõpeta Müüja õigust mistahes muudele Müügitingimustes või õigusaktides ette nähtud õiguskaitsevahenditele.

12.3 Ostja võib Müügilepingust taganeda, kui Seadmel esineb puudus, mille eest Müüja vastutab ja Müüja ei ole sellist puudust kõrvaldanud 30 kalendripäeva jooksul Müüja vastavast kirjalikku taasesitamist võimaldavast teatest arvates.

12.4 Tarbijast Ostja võib Müügilepingust põhjuseta taganeda 14 päeva jooksul alates Seadmete üleandmisest.

12.5 Müügilepingust taganemisel on Müüja kohustatud Ostjale tagastama Müügihinna ning Ostja tagastama Seadmed. Seadmete tagastamiskulud (sh demonteerimiskulud) kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui taganemise aluseks on rikkumine, mille eest Müüja vastutab. Müüjal on õigus keelduda Müügihinna tagastamisest seni, kuni Ostja on Seadmed tagastanud.

12.6 Kui Müüja taganeb Müügilepingust Ostja võlgnevuse tõttu (p 12.2) pärast Seadmete paigaldamist, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt Müügilepingu täitmisega seonduvalt (sh paigalduse ja transpordiga) kantud kulutuste hüvitamist vastavalt Müüja hinnakirjale ning leppetrahvi 15% Müügihinnast.

12.7 Müüjal on õigus tasaarvestada Seadmete väärtuse vähenemine (sh Seadme realiseerimiskulud) tagastatava Müügihinnaga, kui tagastatavad Seadmed on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine, vigastamine või kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest. Ostja vastutab Seadmete väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Seadmete kasutamisest muul viisil, kui on vajalik Seadme laadis, omadustes ja toimimises veendumiseks. Eeltoodus veendumiseks kohustub Ostja uurima seadmeid üksnes selliselt nagu tal lubatakse seda teha kaupluses. Ostja vastutab ka Seadmete väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud Seadmete paigaldamisest. Ostja mõistab, et Seadmete paigaldamine vähendab Seadmete väärtust oluliselt (sh ei ole välistatud, et enam kui 50% ulatuses). Seadmete edaspidisel kasutamisel väheneb Seadmete väärtus vastavalt kasutatud ajale. Müüjal on seadusest tulenevalt piiranguid arvestades õigus täiendavalt nõuda Ostjalt kasutuseeliste hüvitamist, lähtudes Müüja poolt kindlaks määratud Seadme kasutamise päevamäärast.

12.8 Ostja taganemisavaldusest peab selguma selge ja ühemõtteline tahe Müügilepingust taganemiseks. Ostja teade Müügilepingust taganemiseks tuleb saata e-posti aadressile info@citykliima.ee.

13. Vääramatu jõud

13.1 Pool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest ulatuses, milles Pool rikkus kohustust asjaolu tõttu, mida Pooled ei saanud ette näha ega mõistlike jõupingutuste abil vältida, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, pandeemia, sõda, streik, tööseisak, tootja tehase riigi seadusandluse (k.a. ajutise) selline muudatus, mille tulemusena Müügilepingu täitmine osutub võimatuks, eriolukorra väljakuulutamine, erakorralise seisukorra kehtestamine jms (vääramatu jõud). Pooled loevad vääramatuks jõuks ka olukorda, kus Müüja ei täida oma kohustusi tulenevalt sellest, et koostööpartner (tootja, tarnija jms) ei täida vääramatu jõu tõttu oma kohustusi Müüja ees. Rahalise kohustuse täitmata jätmine ei ole vabandatav vääramatu jõu tõttu.

14. Kommunikatsioon

14.1 Kui ei ole sätestatud teisiti, loetakse Poolte vahel edastatavad teated ja tahtevaldused nõuetekohaselt esitatuks, kui need on koostatud eesti keeles ja edastatud teisele Poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Poolte poolt teavitatud kontaktaadressile (sh e-posti aadressile).

14.2 Kui Müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti, loetakse e-posti teel edastatud teated teisele Poolele kättetoimetatuks teate saatmisele järgneval esimesel tööpäeval (s.o iga päev, mis ei ole nädalavahetus või Eesti rahvus- või riigipüha).

15. Üleandmine

15.1 Ostja ei või üle anda ega mistahes muul moel loovutada temale Müügilepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Müüja võib Müügilepingust tulenevad nõuded loovutada kolmandatele isikutele Ostja nõusolekuta.

16. Muudatused

16.1 Müüja võib igal ajal Müügitingimusi muuta, teatades sellest Ostjat e-posti teel ja/või avaldades Müügitingimused enda Veebilehel. Müügilepingule kohaldatakse Müügilepingu jõustumise ajal kehtinud Müügitingimusi.

17. Loobumine

17.1 Mistahes hilinemine Poole poolt oma õiguse teostamisel teise Poole vastu Müügilepingust tuleneva kohustuse täpseks täitmiseks ei ole käsitletav vastavast õigusest loobumisena ega takista Poolt mistahes määral vastava kohustuse ega muude Müügilepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudmisel.

18. Loobumine

18.1 Kui Müügilepingu mistahes säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks, ei too see kaasa kogu Müügilepingu kehtetust või tühisust.

19. Vaidluste lahendamine

19.1 Pooled püüavad kõik Müügilepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused, erimeelsused või pretensioonid lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus, kui õigusaktid ei sätesta teistsugust kohustuslikku kohtualluvust.

19.2 Kui Poolte vahel tekib vaidlus Seadmete kvaliteedi osas, annavad Pooled Seadmed hindamiseks Poolte poolt ühiselt määratud eksperdile. Muu kui tarbijaga sõlmitud Müügilepingu puhul kannab ekspertiisiga seotud kulud Müüja üksnes juhul, kui Seadmel esines eksperdi hinnangul Ostja poolt väidetud puudus. Muul juhul kannab ekspertiisiga seonduvad kulud Ostja. Tarbijaga sõlmitud Müügilepingust tuleneva vaidluse puhul kannavad mõlemad Pooled 50% ekspertiisikuludest või juhul, kui Seadmel esines eksperdi hinnangul Ostja väidetud puudus, kannab kulud Müüja.

19.3 Ostja esitatud pretensioonid lahendab Müüja kooskõlas kehtiva õigusega mõistliku aja jooksul. Ilmselgelt põhjendamatud pretensioonid võib Müüja jätta tähelepanuta.

19.4 Tarbijal on vaidluse lahendamiseks õigus pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse Tarbijavaidluste komisjoni. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on Pooltele tasuta.

 

Lisa 1

Hooldusjuhend

Õhksoojuspump on hea lahendus küttekulude kokkuhoiu saavutamiseks ning parim tulemus saavutatakse kombineerides teda mõne teise küttesüsteemiga.

Tänapäeva soojuspumbad on kvaliteedi poolest üsna võrdsed. Tegeliku energiasäästu määrab aga küttesüsteemi paigaldus. Vali soojuspumpa ühendama ja seadistama ettevõte, kellel on olemas asjakohased sertifikaadid.

Seadme korraline hooldus ja kasutajahooldus

Õhksoojuspump ei ole hooldusvaba – kõik, mis teeb tööd, see ka kulub ja vajab hooldust. Korrektselt teostatud õhksoojuspumba hooldus tagab seadmele pikema eluea ja hoiab ära ootamatud kulutused, mis võivad tekkida unarusse jäetud seadme puhul. Õhksoojuspump koosneb kahest seadmest: ruumi sees paiknevast siseseadmest (siseosa) ja õues paiknevast välisseadmest (välisosa). Siseseadme põhikomponendid on ventilaator, soojusvaheti ja filter. Välisseadmes paiknevad kompressor, ventilaator ning soojusvaheti.

Probleemide vältimiseks tuleb vähemalt kord aastas tellida seadmele korraline hooldus. Seadme kasutaja on kohustatud iseseisvalt teostama kasutajahooldust.

Korraline hooldus peab sisaldama järgnevaid töid:

a) Õhk-vesi soojuspumba puhul:

 • küttesüsteemi filtri puhastamine;
 • tarbevee kaitseklapi korrasoleku kontroll;
 • küttesüsteemi surve kontroll;
 • küttesüsteemi ringluspumba korrasoleku kontroll;
 • kolmikklapi töökorras oleku kontroll;
 • kütte- ja tarbevee süsteemis olevate õhueraldajate töökorras oleku kontroll;
 • küttesüsteemi paisupaagi visuaalne kontroll lekete avastamiseks;
 • küttesüsteemi visuaalne kontroll lekete avastamiseks;
 • elektriühenduste korrasoleku kontroll;
 • kondensaatori kontroll ja puhastus;
 • seadme pumpade kontroll ja puhastus;
 • mõõteosade kontroll (elektriühendused);
 • freooni survete mõõtmine, lekete otsimine (vajadusel);
 • kinnituste ja isolatsiooni kontroll.

b) Õhk-õhk soojuspumba puhul:

 • kondensaatori kontroll ja puhastus;
 • kondensvee kontroll;
 • seadme pumpade kontroll ja puhastus;
 • filtrite ja sissetõmbe restide kontroll ja puhastus (filtrite puhastus peab toimuma vähemalt 1 kord kuus);
 • mõõteosade kontroll (elektriühendused);
 • freooni survete mõõtmine, lekete otsimine;
 • külmakaitseseadmete kontroll;
 • töörežiimide kontroll;
 • kinnituste ja isolatsiooni kontroll;
 • freooni lisamine süsteemi (vajadusel lisatasu eest).

Kasutajahooldus peab sisaldama järgnevaid töid:

a) Õhk-vesi soojuspumba puhul:

 • Veesurve kontroll. Kontrollige regulaarselt veesurvet küttekontuuris (võtke aluseks paigaldaja poolt soovitatud surve – 1 kuni 2 baari). Kui seadet on vaja täita ja survet suurendada, kontrollige, mis tüüpi vedelikku algselt kasutati (kahtluse korral võtke ühendust oma paigaldusspetsialistiga). Kui seadet tuleb sageli täita, on äärmiselt vajalik kontrollida seadet lekete suhtes. Vee sage lisamine võib põhjustada õhu sattumist küttesüsteemi ning katlakivi teket soojusvahetile ning mõjutab selle jõudlust ja eluiga.

b) Õhk-õhk soojuspumba puhul:

 • Filtrite puhastus. Õhk-õhk soojuspumbal tuleb iseseisvalt regulaarselt puhastada siseosa filtreid, kuhu ajapikku koguneb tolm ja mustus. Filtrid asuvad seadme sees, nende välja võtmiseks tuleb avada esiluuk, eemalda filtrid ja need puhastada. Sõltuvalt tolmu kogusest tuleb puhastamiseks kasutada kas tolmuimejat, tolmulappi või voolavat vett. Oluline on, et pärast puhastamist tuleb filtrid kuivatada ja need tagasi asetada. Filtri puhastamise sagedus sõltub sellest, millises keskkonnas ja tingimustes seade töötab. Filtri puhtusest sõltub nii siseõhu kvaliteet kui ka seadme efektiivsus. PS! Mida mustemad on filtrid, seda väiksem on küttevõimsus, suurem on elektrikulu ja seda ebatervislikum on siseruumide õhk.

c) Välisseadme puhul:

 • Vajadusel eemaldage soojusvahetilt tolm, puulehed, õietolm ja muu lendlev praht, mis sinna sattuda võib, kahjustamata sealjuures ribisid. Kui kalorifeer on tolmukorra all, siis oleks mõistlik ta voolava vee ja pehme harjaga puhtaks pesta. Survevett kasutada ei tohi, sest lamellid on väga õrnad ja lähevad tugeva surve all kortsu. Üldjuhul seadme välisosa kalorifeer pesu ei vaja, sest kütterežiimis tekkiv härmatis ja sulatus puhastavad seda piisavalt hästi.
 • Talvel tuleb jälgida, et õhksoojuspumba alla ei tekiks suures koguses jääd (soojuspumba automaatsel sulatamisel tilgub välisosast sulatusvesi, mis tekitab seadme alla väikese jäämäe). Soojuspumba hooldus näeb talvel ette suurema jää eemaldamist seadme alt. Puhastada tuleks õhksoojuspump ka suurest lumest, mis on kogunenud selle peale või ümber. Jääd ja lund eemaldades tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest hooletuse korral võib saada seadme mehhanism pöördumatult kahjustada.

Tegevused seadme rikke korral:

Seadme rikke ilmnedes käituge alljärgnevalt:

 • Lülitage seade esmalt välja juhtpuldist ning seejärel elektrivõrgust, oodake 5 minutit ning seejärel taastage elektriühendus elektrivõrgus ja seejärel lülitage seade tööle juhtpuldist;
 • Suurenenud müratase või ebaloomulikud hääled on märgid, et seade ei toimeta nagu peab. Sellisel juhul võtke ühendust paigaldus- või hooldusfirmaga;
 • Pöörduge 1 tööpäeva jooksul rikke avastamisest City Kliima poole ning esitage pretensioon, milles on mh. märgitud nimi, aadress, kontakttelefoni number, võimalusel veakood (rikke korral kuvab seade veateadet display peal) ja probleemi võimalikult täpne selgitus. Lisage pretensioonile seadme soetusdokumendid;
 • Avariiväljakutsete vastuvõtmine toimub tööpäeviti kell 9.00-17.00 telefonil 680 0161 või e-mailil hooldus@citykliima.ee;
 • Garantiiväliste tööde hindu arvestatakse üldise hinnakirja alusel.